Danai Koutra, Vasileios Koutras, B. Aditya Prakash, Christos Faloutsos
In Proceedings of the PAKDD, (pp 201--212), 01/2013
Citatations: BibTeX