Alumni Back to top

DAC Team Back to top

Naren Ramakrishnan


Chris North


Wanawsha Shalaby


Chang-Tien Lu


Joyce Newberry


Layne T. Watson


A. Lynn Abbott


Leanna L. House


Scotland C. Leman


Rongrong Tao


Sathappan Muthiah


Ting Hua


Wei Wang


Lei Zhang


Kaiqun Fu


Taoran Ji


Tao Yu


Patrick Butler


Nathan Self


Xiao Lin


Shuangfei Fan


Sirui Yao


Edward Fox


Lenwood Heath


Brian Mayer


John Wenskovitch


Yao Zhang


Yali Bian


You Lu


Snehal More


Chandan Reddy


Mark Embree


Jia-Bin Huang


Barbara Micale


Mohammed Saleh


Ujwal Krothapalli


Li Tian


Boyu Lyu


Richa Sinha


J.T. Fry


Yuhyun Song


Nikhil Muralidhar


Khoa Doan


Minghan Chen


Rishu Saxena


MD Momen Bhuiyan


Ashish Baghudana


Debanjan Datta


Aman Ahuja


Jonathan Baker


Jinwoo Choi


Yuliang Zou


Payel Bandyopadhyay


Badour AlBahar


Mike Liao


Sean Pili


Subhodip Biswas


Sneha Mehta


Anuj Karpatne 


Shane Bookhultz


Amit Naik


Alexander Rodriguez


Anika Tabassum


Joseph Weissman


Chidubem Arachie


Fanglan Chen


Vartan Kesiz Abnousi


Ming Zhu


Shuo Lei


Lulwah AlKulaib


Dhruv Sharma


Chen Gao


Esther Robb


Andreea Sistrunk


Jianfeng He


Alyssa Herbst


Abdulaziz Alhamadani


Joshua Detwiler


Akshita Jha


Omer Zulfiqar


Hoda Eldardiry


Mandar Sharma


Aarathi Raghuraman


Hongjie Chen


Aarohi Sumant


Sampanna Kahu


Mia Taylor


Ola Karajeh


Amirsina Torfi


Afrina Tabassum


Nurendra Choudhary


Shengzhe Xu


Bipasha Banerjee


Kylie Davidson


Lifu Huang


John Aromando


Jingyi Zhang


Yoonjin Kim


Juanita Victoria


Afroze Mohammed


External Back to top

Faculty Back to top

Naren Ramakrishnan


Chris North


Chang-Tien Lu


Layne T. Watson


A. Lynn Abbott


Leanna L. House


Scotland C. Leman


Edward Fox


Lenwood Heath


John Wenskovitch


Chandan Reddy


Mark Embree


Jia-Bin Huang


Anuj Karpatne 


Hoda Eldardiry


Lifu Huang


Operations Back to top

Joyce Newberry


Barbara Micale


Juanita Victoria


Research and Professional Faculty Back to top

Wanawsha Shalaby


Patrick Butler


Nathan Self


Brian Mayer


Afroze Mohammed


Students Back to top

Rongrong Tao


Sathappan Muthiah


Ting Hua


Wei Wang


Lei Zhang


Kaiqun Fu


Taoran Ji


Tao Yu


Xiao Lin


Shuangfei Fan


Sirui Yao


Yali Bian


You Lu


Snehal More


Mohammed Saleh


Ujwal Krothapalli


Boyu Lyu


J.T. Fry


Yuhyun Song


Nikhil Muralidhar


Khoa Doan


Minghan Chen


Rishu Saxena


MD Momen Bhuiyan


Ashish Baghudana


Debanjan Datta


Aman Ahuja


Jonathan Baker


Jinwoo Choi


Yuliang Zou


Payel Bandyopadhyay


Badour AlBahar


Mike Liao


Sneha Mehta


Subhodip Biswas


Shane Bookhultz


Amit Naik


Chidubem Arachie


Fanglan Chen


Alexander Rodriguez


Anika Tabassum


Joseph Weissman


Ming Zhu


Shuo Lei


Vartan Kesiz Abnousi


Lulwah AlKulaib


Dhruv Sharma


Chen Gao


Esther Robb


Andreea Sistrunk


Jianfeng He


Alyssa Herbst


Abdulaziz Alhamadani


Joshua Detwiler


Omer Zulfiqar


Mandar Sharma


Aarathi Raghuraman


Hongjie Chen


Aarohi Sumant


Sampanna Kahu


Mia Taylor


Ola Karajeh


Amirsina Torfi


Afrina Tabassum


Nurendra Choudhary


Shengzhe Xu


Bipasha Banerjee


Kylie Davidson


John Aromando


Jingyi Zhang


Yoonjin Kim